14 Yếu tố làm cho dự án thất bại

1/ Mục tiêu của công ty không rõ ràng ở những cấp tổ chức thấp hơn 2/ Hoạch định quá nhiều việc trong thời gian quá ít 3/ Ước tính về tài chính không đủ 4/ Hoạch định dựa trên những dữ liệu không đầy đủ 5/ Tiến trình hoạch định không có tính hệ […]