14 Yếu tố làm cho dự án thất bại

1/ Mục tiêu của công ty không rõ ràng ở những cấp tổ chức thấp hơn 2/ Hoạch định quá nhiều việc trong thời gian quá ít 3/ Ước tính về tài chính không đủ 4/ Hoạch định dựa trên những dữ liệu không đầy đủ 5/ Tiến trình hoạch định không có tính hệ […]

Thông báo thành lập website Manaaz.com

Ngày 10/10/2017 hệ thống Manaaz.com chính thức đi vào hoạt động.   Với tôn chỉ Phụng sự cộng đồng, hệ thống hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều khóa học, nội dung hữu ích liên quan đến lĩnh vực quản lý, quản lý dự án. Fanpage Facebook chính thức: https://www.facebook.com/learningtobecomemanager/ Group Facebook chính thức: https://www.facebook.com/groups/591718424299197/